02/12/2019 | #527 | BUY AUDCAD 0.90068 | SL 0.89610 | TP 0.90660

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *