04/12/2019 | #528 | SELL EURUSD 1.10776 | SL 1.11226 | TP 1.1017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *