06/11/2019 | #418 | SELL AUDNZD 1.08045 | SL 1.08495 | TP 1.07545

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *