08/11/2019 | #419 | SELL NZDJPY 69.515 | SL 69.965 | TP 69.015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *