19.12.2019 | #531 | SELL NZDCHF 0.6452 | SL 0.6497 | TP 0.6392

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *