20/11/2019 | #525 | SELL NZDUSD 0.64195 | SL 0.64645 | TP 0.63695

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *