25/11/2019 | #526 | SELL GBPUSD 1.28745 | SL 1.29195 | TP 1.28145

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *