What is Used Margin?

Used Margin” nghĩa là gì?

Để hiểu Margin được sử dụng là gì, trước tiên chúng ta phải hiểu Margin cần thiết  (Required Margin) là gì.

Bất cứ khi nào bạn mở một vị thế mới, một lượng Ký quỹ bắt buộc (Required Margin) cụ thể sẽ được đặt sang một bên.

Nếu bạn mở nhiều vị thế cùng một lúc, mỗi vị thế cụ thể sẽ có Ký quỹ bắt buộc riêng .

Ký quỹ bắt buộc

Nếu bạn cộng tất cả Số tiền ký quỹ bắt buộc của tất cả các vị thế đang mở, thì tổng số tiền này được gọi là Used Margin.

Ký quỹ đã sử dụng

Số tiền ký quỹ đã sử dụng là tất cả các khoản ký quỹ “locked up” và không thể sử dụng để mở các vị thế mới.

Đây là mức ký quỹ đã được “used”. Do đó nố mới có tên là Used Margin.

Mặc dù Số tiền ký quỹ bắt buộc được gắn với một giao dịch CỤ THỂ, Số tiền ký quỹ được sử dụng đề cập đến số tiền bạn cần gửi để giữ TẤT CẢ các giao dịch của bạn mở.

Ví dụ: Mở vị thế mua USD / JPY và USD / CHF

Giả sử bạn đã gửi $ 1.000 trong tài khoản của mình và muốn mở HAI vị thế:

  1. Mua USD / JPY 1 mini lot (10.000 đơn vị)
  2. Mua USD / CHF 1 mini lot (10.000 đơn vị)

Yêu cầu ký quỹ cho mỗi cặp tiền tệ như sau:

Cặp tiền tệ Yêu cầu ký quỹ
USD/JPY 4%
USD/CHF 3%

Bạn cần bao nhiêu tiền ký quỹ (“Required Margin”)  để mở từng vị thế?

Vì USD là tiền tệ cơ sở cho cả hai cặp tiền nên một mini lot là 10.000 đô la, có nghĩa MỖI vị thế có notional value là 10.000 đô la .

Bây giờ chúng ta hãy tính Số tiền ký quỹ bắt buộc cho MỖI vị trí

Vị thế USD / JPY

Yêu cầu ký quỹ đối với USD / JPY là 4% . Giả sử tài khoản giao dịch của bạn có mệnh giá bằng USD, Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là $ 400 .

Ký quỹ bắt buộc = Notional Value x Yêu cầu ký quỹ 
$400 = $10,000 x 0.04

Vị thế USD / CHF

Yêu cầu ký quỹ đối với USD / CHF là 3% .

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn có mệnh giá bằng USD, Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là $ 300 .

Ký quỹ bắt buộc = Notional Value x Yêu cầu ký quỹ 
$300 = $10,000 x 0.03

Vì bạn có HAI giao dịch, Số tiền ký quỹ được sử dụng trong tài khoản giao dịch của bạn sẽ là $ 700.

Số tiền ký quỹ được sử dụng = Tổng số tiền ký quỹ bắt buộc từ TẤT CẢ các vị thế mở

$ 700 = $ 400 (USD / JPY) + $ 300 (USD / CHF)

Đây là một sơ đồ thú vị về Used Margin liên quan đến Required Margin và BalanceKý quỹ đã sử dụng

Tóm tắt

Trong bài học này, chúng ta đã học về những điều sau đây:

  • Used Margin là TỔNG số tiền hiện đang được sử dụng để duy trì tất cả các vị thế mở.
  • Nói cách khác, đó là TỔNG của tất cả Số tiền ký quỹ bắt buộc (Required margin) đang được sử dụng.

Hãy tiếp tục và tìm hiểu về khái niệm Equity.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *